PROFIL DZIAŁALNOŚCI

INSTAL Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w doborze i dostawach szeroko pojętych elementów rurowych instalacji przemysłowych, ukierunkowaną na dostawy kluczowych elementów [zawory, zasuwy, rury, pompy, wymienniki, zbiorniki, kołnierze, kształtki, napędy oraz elementy automatyki i AKPiA],niezbędnych dla budowy kompletnych technologicznych instalacji służących do przesyłu, odcięcia lub regulacji płynących w nich mediów.

Do realizacji tak postawionego zadania firma posiada w swojej ofercie sześć podstawowych grup asortymentowych, składających się na ofertę handlową przedsiębiorstwa:

 • armatura przemysłowa (w tym energetyczna, ciepłownicza, wodociągowa, gazowa, przeciwpożarowa) wraz z osprzętem oraz napędy do sterowania armaturą,
 • pompy przemysłowe, zestawy hydroforowe,
 • zbiorniki, wymienniki ciepła, kompensatory, urządzenia do uzdatniania wody, konstrukcje i urządzenia instalacyjne,
 • wyroby hutnicze, stal kwasoodporna,
 • systemy rurowe z PVC i PE,
 • żeliwo drogowe i kanalizacyjne oraz materiały dla budownictwa drogowego

Dzięki tak zdefiniowanej misji firmy i dobranemu asortymentowi nasze przedsiębiorstwo posiada potencjał umożliwiający obsługę bardzo szerokiego rynku inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonawstwa branży instalacyjnej. INSTAL Inżynieria Przemysłowa z powodzeniem prowadzi obsługę dostaw inwestycyjnych oraz utrzymania ruchu dla:

 • dużych przedsiębiorstw przemysłowych w branży hutniczej, chemicznej i koksochemicznej,
 • przedsiębiorstw zawodowo zajmujących się gospodarką wodną i ściekową,
 • przedsiębiorstw ciepłowniczych, w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła,
 • projektów z zakresu energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • projektów infrastrukturalnych związanych z budownictwem drogowym,
 • firm generalnego wykonawstwa i współpracujących z nimi biur projektowych,

Postępująca przez lata specjalizacja firmy, coraz ściślejsza współpraca z branżą przemysłowo-energetyczną oraz branżą inżynierii wody spowodowały że obecna organizacja firmy odzwierciedla te trendy oraz inżynierski charakter przedsiębiorstwa INSTAL. Funkcjonalnie przedsiębiorstwo jest zorganizowane w dwa główne piony działalności:

 • Przemysł i energetyka
 • Hydroinżynieria i drogownictwo

Ich uzupełnieniem jest działający od sierpnia 2016 roku oddział INSTAL INOX specjalizujący się w stalowych systemach rurowych, w szczególności ze stali kwasoodpornych.

Mamy nadzieję, że INSTAL może być dla Państwa wartościowym partnerem we współpracy.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

DANE REJESTROWE

INSTAL Inżynieria Przemysłowa Spółka z o. o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą na podstawie wpisu do

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077828.

Kapitał zakładowy w wysokości: 105 000,00 PLN.

NIP 634-012-62-81

REGON: 000061332

Adres rejestrowy:

INSTAL Inżynieria Przemysłowa Spółka z o. o.

Janusza Korczaka 76

40-338 Katowice

Zarząd:

Zbigniew Kuc               –   Prezes Zarządu

Krzysztof Gaweł           –   Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kuc               –   Wiceprezes Zarządu

Sekretariat Zarządu:

Tel.  +48 32 6063-440

Fax. +48 32 6063-480

Mail: biuro@instal.katowice.pl

HISTORIA FIRMY

INSTAL Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o. działa na rynku instalacji przemysłowych nieprzerwanie od ponad 65 lat.

Początki działalności Firmy sięgają 1953 roku, kiedy to jako Delegatura Centralnego Zarządu Instalacji Przemysłowych prowadziła organizację i realizację dostaw materiałów dla przedsiębiorstw grupy “INSTAL” z terenu całego kraju. Późniejsza działalność była prowadzona pod nazwą Inspektoratu Realizacji Dostaw, od 1968 roku jako Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Zrzeszenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych “INSTAL” z siedzibą w Katowicach.

W tym czasie nasze przedsiębiorstwo brało udział w realizacji inwestycji na terenie całego kraju, m.in.: Huty im. Lenina w Krakowie (późniejszej Huty im. Sendzimira), Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładów Azotowych w Kędzierzynie.

Na bazie tego biura w marcu 1982 roku 22 przedsiębiorstwa z grupy “INSTAL” utworzyły samodzielną jednostkę gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Zbytu “INSTAL” z siedzibą w Katowicach. W ówczesnych warunkach organizacyjnych i gospodarczych firma prowadziła działalność usługową w zakresie organizowania zaopatrzenia dla firm organizacji “INSTAL” w materiały i urządzenia centralnie rozdzielane oraz w zakresie sprzedaży wyrobów i urządzeń produkowanych przez przedsiębiorstwa grupy, a także zagospodarowywania i upłynniania nadwyżek materiałowych.

Tak ukształtowany zakres działalności firmy oraz uzyskana podmiotowość prawna, pozwalają uznać rok 1982 jako datę powstania samodzielnej, odrębnej organizacyjnie jednostki, zajmującej się szeroko pojętą sferą obrotu towarowego w branży instalacji przemysłowych.

W roku 1983 deklarację przystąpienia do firmy złożyło kolejnych 6 przedsiębiorstw branży “INSTAL”.

W dniu 27.06.1989 r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Zbytu “INSTAL” na Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “INSTAL” Przedsiębiorstwo Wspólne.

Procesy zmian gospodarczych zachodzące po roku 1989 przyniosły rozwiązanie Zrzeszenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych “INSTAL” w Warszawie, uwolnienie rynku dóbr inwestycyjnych i odejście od centralnego rozdzielnictwa materiałów. W zmienionych warunkach rynkowych, w lutym 1991 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “INSTAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11. W tym samym roku zorganizowane zostały magazyny materiałów i urządzeń przy ul. Korczaka 76. Podstawowym asortymentem – przedmiotem działalności firmy w nowych warunkach była armatura przemysłowa oraz wyroby hutnicze.

Przez kolejne lata działalności asortymenty te były umacniane i poszerzane, z czasem firma rozszerzyła swoją działalność o zupełnie nowe grupy asortymentowe: pompy przemysłowe, zbiorniki i urządzenia instalacyjne, systemy rurowe z PVC i PE oraz żeliwo drogowe. Lata 90-te można uznać za okres stabilizacji asortymentu i zakresu działalności firmy, na który składa się obecnie obsługa runku instalacji przemysłowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłownictwa, energetyki zawodowej, przemysłu spożywczego, przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

W kwietniu 2001 roku nastąpiło przeniesienie siedziby firmy do na ulicę Korczaka 76, a przez to jednocześnie scalenie części administracyjnej i magazynowej, co w bardzo dużym stopniu usprawniło obsługę Klientów i organizacyjne funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa.

Od roku 2001 następuje stopniowa specjalizacja przedsiębiorstwa w obsłudze przemysłowych i energetycznych projektów inwestycyjnych w branżach tradycyjnie obsługiwanych przez Spółkę. Firma INSTAL w tym okresie zdecydowanie przekształca się w spółkę o charakterze inżynierskim, stając się z czasem uznanym partnerem dla biur projektowych, inwestorów oraz firm generalnego wykonawstwa. Równolegle, jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, powstaje i jest szybko rozwijany nowy obszar działalności Spółki, związany z inżynierią wody, zagospodarowaniem ścieków oraz budownictwem drogowym.

Na przestrzeni lat 2001 do 2008 kształtuje się ostatecznie forma prowadzenia działalności w tym zakresie. INSTAL staje się liczącym podmiotem na rynku hydroinżynieryjnym, obsługującym m.in. kilka głównych przedsiębiorstw wodociągowych na terenie Śląska i  południowej Polski.

W dniu 15.06.2015 r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników następuje zmiana nazwy Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego “INSTAL” Sp. z o.o. na INSTAL Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o.

W 2016 roku nastąpiło rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o stal kwasoodporną.

Od sierpnia 2016 roku – w ramach struktur organizacyjnych firmy – wyodrębniony został oddział INSTAL INOX z lokalizacją w Dąbrowie Górniczej i zajmujący się wyłącznie stalą jakościową / stalą kwasoodporną. INSTAL INOX działa jako wyspecjalizowany asortymentowo oddział firmy INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KRAJOWEJ OWS INSTAL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży [OWS] dotyczą sprzedaży dokonywanej przez INSTAL Inżynieria Przemysłowa Spółka z o.o. [INSTAL], z siedzibą przy ul. Korczaka 76, 40-338 Katowice, działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077828. Kapitał zakładowy: 105 000,00 PLN. NIP 634-012-62-81 REGON: 000061332
2. Sprzedaż towarów z oferty INSTALU odbywa się na warunkach określonych w niniejszych OWS, które są wiążące w każdym zakresie nieobjętym postanowieniami odrębnie zawartej umowy lub indywidualnie złożonej oferty sprzedaży. Obowiązują one także wtedy, gdy nie są przywoływane przy każdorazowej transakcji handlowej. Wszelkie odstępstwa od postanowień zawartych w OWS wymagają formy pisemnej i nie powodują wyłączenia obowiązywania pozostałych warunków OWS.
3. Tekst aktualnych OWS dostępny jest na stronie internetowej www.instal.katowice.pl.
4. Warunki handlowe podane przez klienta, jeśli są odmienne od ujętych w niniejszych OWS, nie są dla INSTALU wiążące, chyba że zostaną one pisemnie zaakceptowane przez INSTAL.
5. Wszelkie warunki zakupowe klienta zawarte w jego Ogólnych Warunkach Zakupu lub innych regulacjach obowiązujących w organizacji klienta, nie są wiążące dla INSTALU, chyba że zostały one pisemnie zaakceptowane dla danej, konkretnej transakcji. Jednorazowa akceptacja przez INSTAL takich warunków nie oznacza ich automatycznej akceptacji dla wszystkich transakcji z danym klientem.
6. Niniejsze OWS są kompletnym i jedynym dokumentem regulującym warunki dokonywania sprzedaży przez INSTAL w zakresie nieobjętym uregulowaniami odrębnie zawartych umów lub ofert złożonych przez INSTAL. Wszelkie inne warunki, w jakikolwiek sposób sprzeczne z niniejszymi OWS [klauzule z zamówienia, ogólne warunki zakupów obowiązujące u klienta itp.] lub odnoszące się do niniejszych OWS, czy zmieniające interpretację niniejszych OWS nie są dla INSTALU wiążące, a w ich miejsce znajdują zastosowanie stosowne zapisy niniejszych OWS.

§ 2
OFERTY, ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY

1. Sprzedaż towarów przez INSTAL następuje każdorazowo na podstawie zamówienia klienta przesłanego do INSTALU w formie pisemnej, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą. Z chwilą złożenia przez klienta zamówienia i przyjęcia go przez INSTAL do realizacji następuje zawarcie umowy sprzedaży.
2. Przyjęcie zamówień telefonicznych należy do wyłącznej decyzji INSTALU.
3. Potwierdzanie zamówień pozostaje w wyłącznej decyzji INSTALU lub następuje na życzenie klienta. Brak potwierdzenia zamówienia nie jest równoznaczny z przyjęciem zamówienia do realizacji.
4. INSTAL zastrzega sobie prawo do modyfikacji warunków realizacji otrzymanego zamówienia – w takim przypadku do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania od klienta akceptacji zmodyfikowanych warunków.
5. Jeżeli zamówienie jest składane na podstawie złożonej przez INSTAL oferty, ale zawiera warunki dodatkowe lub zmienione, to INSTAL może:
a/ przyjąć zamówienie do realizacji w całości lub części zmodyfikowanych warunków,
b/ odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji – w takim przypadku zmodyfikowane zamówienie będzie traktowane jako nowe zapytanie ofertowe.
6. Zamówienie niekompletne w zakresie warunków handlowych oraz uzgodnień technicznych podlega dalszym uzgodnieniom i potwierdzeniom, aż do stanu zaakceptowanego przez obie strony. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty zakończenia wszystkich uzgodnień.
7. Zamówienie złożone przez pracownika klienta lub też inną osobę występującą w imieniu klienta jest równoznaczne z prawnym upoważnieniem takiej osoby przez klienta do złożenia takowego zamówienia i tym samym do zawarcia w jego imieniu umowy sprzedaży.
8. Każdy klient ma prawo do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży na warunkach innych niż OWS. W takim przypadku INSTAL może:
a/ zawrzeć ramową umowę o współpracy
b/ zawrzeć kontraktową umowę sprzedaży
c/ potwierdzić zamówienie na warunkach innych niż OWS.
9. Złożenie przez klienta zamówienia bez odniesienia się do OWS oznacza, że klient zapoznał się z OWS i akceptuje je bez zastrzeżeń. Późniejsza zmiana warunków realizacji zamówienia nie jest możliwa.
10. Przy zamówieniach z natychmiastowym odbiorem towaru, wystawiona przez INSTAL faktura VAT stanowi potwierdzenie zamówienia i dowód zawarcia umowy sprzedaży.
11.Każda modyfikacja złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia jest możliwa tylko za pisemną zgodą i na warunkach zaakceptowanych przez INSTAL. Każdorazowo zmodyfikowane zamówienie podlega przyjęciu i potwierdzeniu na zasadach właściwych dla nowego zamówienia.
12. Anulowanie zamówienia i odstąpienie klienta od umowy sprzedaży jest możliwe tylko za pisemną zgodą i na warunkach zaakceptowanych przez INSTAL.
13. Wszelkie postanowienia dotyczące kar umownych przysługujących klientowi od INSTALU, [określone w zamówieniu, ogólnych warunkach zakupów przyjętych u klienta lub innym dokumencie klienta) nie są wiążące dla INSTALU.

§ 3
DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawa towarów następuje w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, na warunkach każdorazowo uzgodnionych wg Incoterms 2010.
2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli towar został przygotowany do załadunku zgodnie z ustalonym terminem.
3. Dopuszczalne są wcześniejsze lub częściowe dostawy. Klient jest zobowiązany do odbioru całości zamówionego towaru w ustalonym terminie.
4. Przypadki siły wyższej, w szczególności niemożliwe do przewidzenia wszelkiego rodzaju wydarzenia typu strajki, kataklizmy, wojny i wszelkie inne, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać regularne zaopatrzenie, proces produkcji lub dostawę towaru, uprawniają INSTAL do przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas odpowiadający okresowi występowania siły wyższej.
5. Ryzyko transportowe utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru przedstawicielowi klienta, jego przewoźnikowi lub spedytorowi. Jedynie w przypadku dostawy wyrobów transportem własnym INSTALU ryzyko ich utraty lub uszkodzenia w czasie transportu przechodzi na INSTAL.
6. Przyjmując dostawę klient jest zobowiązany zapewnić personel oraz środki techniczne umożliwiające bezpieczny rozładunek oraz obecność osób upoważnionych do dokonania odbioru dostawy.
7. Klient jest zobowiązany dokonać oględzin ilościowych i jakościowych towarów oraz opakowań w chwili odbioru, potwierdzając podpisem na dokumencie wydania INSTALU lub dokumencie transportowym zgodność przedmiotu odbioru ze specyfikacją zawartą w dokumencie wydania INSTALU lub dokumencie transportowym. Potwierdzenie to oznacza, że towar został dostarczony kompletny co do ilości i rodzaju zgodnie z dokumentem wydania i bez uszkodzeń transportowych. Potwierdzenie to w żaden sposób nie pozbawia klienta możliwości zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
8. Reklamacje ilościowe lub jakościowe dostawy towaru nie uprawniają klienta do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń z należności.
9. Zwłoka w odbiorze towaru upoważnia INSTAL do wystawienia faktury sprzedaży i pozostawienia nieodebranego towaru w depozycie.
10. Zwrot odebranego towaru jest możliwy tylko za pisemną zgodą i na warunkach określonych przez INSTAL. Warunkiem koniecznym jest aby towar był nowy, nie był używany, ani montowany, miał powszechnie zbywalny charakter (towary na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom),a klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z regeneracją i atestowaniem niezbędnym do ponownego, zgodnego z prawem wprowadzenia towaru do obrotu.
11. Do każdej partii towarów INSTAL dostarcza standardową dokumentację techniczną i kontroli jakości producenta. Jakiekolwiek żądania dostarczenia dokumentacji lub atestów w zakresie wykraczającym poza standardy producenta, jeżeli nie były uzgodnione przed dostawą, są wyłączone.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny sprzedaży towarów oraz warunki płatności są każdorazowo określane przez INSTAL w składanych ofertach, potwierdzeniach zamówień lub w zawieranych umowach sprzedaży. Ceny te zostają powiększone o należny podatek VAT.
2. Ceny sprzedaży towarów są standardowo podawane w PLN, ale mogą być także wyrażane w walutach obcych [EUR, USD lub innych]. Rozliczenie sprzedaży dokonanej w walucie obcej następuje we wskazanej w ofercie walucie lub wg wskazanego przelicznika kursowego.
3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny sprzedaży towarów są ustalane na bazie EXW INSTAL Katowice wg Incoterms 2010.
4. Ceny sprzedaży towarów nie obejmują ceny opakowań.
5. Termin płatności wskazany na fakturze jest liczony od daty wystawienia faktury. Za moment dokonania zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego INSTALU. Faktury wystawione przez INSTAL są płatne w pełnej wysokości, jakiekolwiek potrącenia kwot do zapłaty są niedopuszczalne i nie będą akceptowane.
6. Za opóźnienie w zapłacie przez klienta, INSTAL nalicza odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
7. W razie opóźnienia się klienta z zapłatą całości lub części jego zobowiązań, INSTAL ma prawo wstrzymać lub odstąpić od realizacji pozostałych niezrealizowanych zamówień klienta, do czasu pełnego uregulowania przez niego zaległych zobowiązań.
8. INSTAL ma prawo do zmiany warunków płatności dla klientów, którzy w dniu wydania towaru stracili płynność finansową, nie dysponują aktywami zabezpieczającymi płatność, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe odmawiają dla nich ubezpieczenia należności lub wywiadownie gospodarcze i rejestry dłużników ujawniają fakt nieterminowego regulowania przez nich swoich zobowiązań.
9. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji zamówienia lub umowy okoliczności niezależnych od INSTALU, a powodujących nagłą zmianę czynników cenotwórczych z kalkulacji, to INSTAL ma prawo do odpowiedniego podwyższenia ceny sprzedaży towaru.
Podwyższenie ceny sprzedaży towaru będzie nie wyższe niż faktyczny wzrost składników ceny. Do takich składników można zaliczyć m.in.: podwyżkę cen materiałów, zmiany ceł i opłat celnych, wzrosty kursów walut obcych wobec PLN.

§ 5
PRAWO WŁASNOŚCI

1. Wszystkie dostarczone przez INSTAL towary, zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego, są jego własnością aż do czasu całkowitej zapłaty za nie przez klienta.
2. W przypadku braku zapłaty i konieczności odzyskania swojej własności przez INSTAL , klient ponosi wszystkie związane z tym koszty.
3. W przypadku użycia przez klienta towarów dostarczonych przez INSTAL: ich zainstalowania, prefabrykacji, użycia jako elementu instalacji lub konstrukcji, jak również innego przetworzenia, INSTAL staje się współwłaścicielem całego powstałego w ten sposób obiektu. Wyłącza się stosowanie art.193 § 2 Kodeksu Cywilnego.
4. Zastrzeżenie prawa własności oraz związane z tym uprawnienia INSTALU do żądania wydania towarów lub obiektów, nie wyłączają prawa do dochodzenia przez INSTAL roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści.

§ 6
GWARANCJA I REKLAMACJE

1. INSTAL udziela gwarancji jakości zapewniając poprawne funkcjonowanie oferowanych towarów. Okres obowiązywania gwarancji jest zgodny z okresem oferowanym przez wytwórcę/dostawcę towaru z oferty INSTALU i biegnie od daty dostarczenia towaru.
2. Gwarantem dla towarów dostarczanych przez INSTAL jest każdorazowo ich wytwórca. Okresy i warunki udzielania gwarancji jakości właściwe dla każdego z nich są udostępniane klientom na ich życzenie i stanowią podstawę rozpatrywania reklamacji przez producenta.
3. Gwarancja jakości towarów jest ważna pod warunkiem ich montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkownika i eksploatacji oraz warunkami technicznymi i parametrami określonymi w kartach katalogowych i dokumentacji DTR.
4. O wadach ukrytych towaru Klient zobowiązany jest poinformować INSTAL niezwłocznie po ich stwierdzeniu w terminie do 5 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Po tym terminie Klient traci swoje uprawnienia z tytułu gwarancji jakości.
5. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia transportowe Klient jest zobowiązany zgłaszać natychmiast przy dostawie i odnotowywać ten fakt na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy. Reklamacje tego typu, zgłoszone już po przyjęciu dostawy nie będą uwzględniane.
6. Zgłoszenie reklamacji dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.
7. INSTAL zapewnia usunięcie przez producenta wad fizycznych dostarczonych towarów lub dostarczenia towaru wolnego od wad w terminach technicznie uzasadnionych.
8. INSTAL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego lub niedbałego użytkowania towaru, w szczególności nieprawidłowego zainstalowania, nieprawidłowej eksploatacji, normalnego zużycia lub w skutek ingerencji w towar dokonanej przez klienta lub osoby trzecie.
9. INSTAL nie odpowiada za niepoprawne działanie towarów, będące wynikiem błędnego doboru dokonanego przez klienta. Każdorazowo skorzystanie z oferty INSTALU oznacza, że klient przyjął ofertę, jako w pełni odpowiadającą jego technicznym i funkcjonalnym wymaganiom.
10. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji z przypadku dokonania naprawy, dekompletacji towaru i każdej innej ingerencji zmieniającej parametry funkcjonalne i użytkowe, jeśli są dokonane bez pisemnej zgody INSTALU.
11. W związku z udzieloną przez producenta gwarancją jakości, stosownie do art. 558 Kodeksu Cywilnego, wyłącza się prawo do korzystania przez klienta z uprawnień z tytułu rękojmi.
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza INSTALU jest ograniczona do udokumentowanej szkody rzeczywistej powstałej wyłącznie w wyniku winy umyślnej INSTALU, z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich (np. utraconych korzyści) i jest ograniczona do kwoty 10% wartości netto reklamowanej pozycji towaru.
13. INSTAL ma prawo wstrzymać się z realizacją zobowiązań gwarancyjnych do czasu uregulowania przez klienta wszelkich zaległych zobowiązań.

§ 7
SIŁA WYŻSZA

INSTAL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, częściowe wykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy/umowy, jeżeli wynika to z faktu zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie losowe będące poza kontrolą INSTALU oraz każdą okoliczność lub zdarzenie mające źródło lub przebieg niezależny do INSTALU i na które INSTAL nie ma bezpośredniego wpływu, bez względu na stopień ich prawdopodobieństwa i na to czy były one do przewidzenia w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji lub w dniu podpisania umowy.

§ 8
ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Znaki towarowe, katalogi oraz dokumentacja techniczna będące własnością INSTALU mogą być wykorzystywane przez klienta do celów realizacji zamówienia/umowy. Każde inne wykorzystanie wymaga pisemnej zgody INSTALU.
2. Dane techniczne oraz parametry użytkowe towarów zawarte w katalogach, rysunkach, cennikach i innej dokumentacji udostępnianej przez INSTAL mają charakter poglądowy i informacyjny. Charakter gwarantowany posiadają dane każdorazowo potwierdzone w składanych przez INSTAL ofertach sprzedaży.
3. Wszelkie dane techniczne i handlowe, w szczególności ceny sprzedaży towarów, udostępniane klientowi przez INSTAL w składanych ofertach są poufne i nie mogą być udostępniane w żadnej formie, ani w całości, ani częściowo żadnym podmiotom trzecim.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłączenie, unieważnienie lub stanie się nieskutecznym któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie czyni nieważnym, czy nieskutecznym pozostałych postanowień OWS.
2. W przypadku wyłączenia, unieważnienia lub nieskuteczności jakiegoś postanowienia niniejszych OWS, to w jego miejsce znajduje zastosowanie inna dozwolona prawem klauzula odzwierciedlająca pierwotny ekonomiczny i finansowy zamiar oraz cel ustanowienia tego postanowienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.
3. Każda umowa, transakcja handlowa i każda inna czynność prawna pomiędzy INSTALEM a klientem podlega prawu polskiemu.
4. Wszelkie spory wynikające z OWS, umów sprzedaży towarów lub realizacji zamówień klienta podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla INSTALU.
5. Niniejsze OWS mogą być aktualizowane. Aktualnie obowiązująca wersja OWS jest zawsze opublikowana na www.instal.katowice.pl

Katowice, dnia 2.01.2018 r.